Committees

Organizing Committee

Presidents
Greg Martin (SCCM President)
Juey-Jen Hwang (TSCCM President)
Wai-Mau Choi (TSECCM President)

Core organizing Committee
Lilian Liang Emlet (SCCM Program Consultant)
Wei-Chun Huang (TSCCM Chair of Scientific Affairs)
Tony, Yu-Chang Yeh (TSECCM, Chair of Scientific Affair, TSCCM Secretary General)
Dorji HARNOD (TSECCM Secretary General)

Scientific Committee
First name Last Name
Khee-Siang Chan
Ming-Cheng Chan
Hou-Tai Chang
Jia-Kan Chang
Wei-Tien Chang
Chin-Ming Chen
Kuo-Chih Chen
Yih-Sharng Chen
Pin-Kuei Fu
Yin-Yi Han
Guan-Jin Ho
Chih-Cheng Hsieh
Ho-Tsung Hsin
Chih-Hsin Hsu
Chien-Hua Huang
Chung-Chi Huang
Tao-Min Huang
Yu-Wei Huang
Fang-Ming Hung
Shih-Chi Ku
Sui-Sum Kung
Richard Ming-Hui Lin
Chueng-He Lu
Hsin-I Ma
Chau-Chyun Sheu
Larry Lee-Ying Soo
Chen-Hsu Wang
Chen-Yu Wang
Chih-Hsien Wang
Tzong-Luen Wang
Ming-Shieh Wen
Cheng-Hsueh Wu
En-Ting Wu
Kuang-Yao Yang
Chih-Chihng Yen
Gion-Teng YIANG
Kuo-Chin Yuan
TOP